Condis Lørenskog AS
Gjelder fra 01.01.2019

Rettigheter og plikter som medlem ved Condis Lørenskog regler og ansvar 2

 • Vil foreta adgangskontroll.
 • Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
 • Fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.
 • Ønsker, på grunn av sikkerheten, at barna oppholder seg i lokalet forbeholdt dem.
 • Kan foreta dopingkontroller ved mistanke om bruk av ulovlige preparater, som er listet hos Antidoping Norge.

Medlemmet:

 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • Må betale kr 200,- (drop-in time) ved innslipp personer som ikke er medlem av Condis treningssenter. Ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto.
 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • Aldersgrensen for Condis treningssenter er 15 år. Personer mellom 15 og 18 år som ønsker å bli medlem, trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.
 • Plikter å oppgi endring av medlemsstatus. Dvs er du ikke lenger student eller har byttet jobb til en bedrift som ikke har avtale med Condis Lørenskog AS.
 • Ved mistanke vil du frivillig la deg doping teste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Ved brann, avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang. Det er medlemmets ansvar å lokalisere og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende rømningsplan.
 • Husk at det er 24 timer avbestillingsfrist for booking av Personlig Trener.
 Medlemmet vil bli belastet for bookingen om fristen ikke overholdes.

Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder, dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Se eget avsnitt vedr. oppsigelse.

Ved overgang fra ordinær avtale til bedriftsavtale, binder medlemmet seg for minimum 12 nye betalende måneder. Medlemskapet er bundet til medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Medlemmet betaler ordinær medlemsavgift fra tidspunktet for overgang dersom man ikke har sagt opp medlemskapet innen 14 dager etter at Condis treningssenter har informert om overføringen.

Ved kjøp av medlemskap utenfor vanlig salgssted

Ved fjernsalg og salg utenfor utsalgssted gjelder angrerettloven §10. Angrerettloven gir 14 dagers ubetinget angrerett. Se nærmere forskrifter om angrerettskjema av 20.06.2014 (angrerettloven). Dersom angrefristen benyttes, blir innbetalt treningsavgift refundert.

Administrasjonsgebyret blir ikke refundert.

Frys av medlemskap

Alle medlemskap på Condis Lørenskog AS kan fryses 3 måneder uten dokumentasjon pr. år.

Ett fryst medlemskap koster kr 149,- pr. måned.

Ved frys lengre enn 3 måneder kreves dokumentasjon:

 • Dokumentert militærtjeneste / utstasjonering i jobb / studier
 • Legeerklæring
 • Svangerskap
 • Lengre ferie, flybilletter tur/retur

Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og eventuell nødvendig dokumentasjon må følge fryssøknaden. Fryssøknaden vil ikke bli behandlet før dokumentasjon foreligger. Frys-søknad må skje skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet, per epost til post@condis.no eller ved oppmøte direkte på senteret. Ved oppmøte på senteret, mottar medlemmet kopi av innvilget frys. Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse om at frys-søknad er behandlet. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert frys-søknad, må medlemmet selv ta kontakt med Condis AS.

Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade. Frys av kontraktsperiode gjelder maksimum 12 måneder. Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange dager som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir opp til 12 betalende måneder.

Betalingsfri periode kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange dager.

Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra Condis AS, (ca. 14 dagers behandlingstid).

Ved oppsigelse av medlemskapet innenfor en frysperiode vil frysperioden bli avsluttet for oppsigelsesmåneden slik at medlemsavgift for denne blir belastet. Oppsigelsesmåneden kan ikke fryses.

Medlemskapet åpnes automatisk etter endt frys, og medlemmet må selv sørge for å ta kontakt med senteret for eventuell videre frys. Medlemmet må sørge for at AvtaleGiro er aktiv etter endt frys.

Periode for frys og betalingsfri periode behøver ikke være like.

Betingelser for treningsavtale

Når du ble medlem, betalte du for resten av inneværende måned og neste måned, samt en adm.avg. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Du har medlemspris garanti i 12 mnd. Årlig prisjustering etter 12 mnd kan forekomme, dette med 30 dagers varsel.

Om AvtaleGiro og faktura

AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. AvtaleGiro fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Det er medlemmets ansvar å sørge for at AvtaleGiroen er aktiv. Det er ikke mulig å bytte betalingsform under bindingstiden. Alle medlemskap som selges med AvtaleGiro, vil medlemmet om dette brytes motta en faktura med et fakturagebyr. Om medlemmet ikke har dekning på konto, sender senteret purring videre via vår inndrivelsepartner Crone. Det vil da påløpe faktureringsavgift og purregebyr. Alle innsigelser mot purrefaktura/krav gjøres til Crone direkte: post@crone.no eller tlf 24 07 63 00.

Fakturagebyr vil påløpe på enhver faktura utstedt av Condis Lørenskog As.

Oppsigelse av medlemsavtalen

Oppsigelsestiden er en – 1 – måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet.
 For eksempel: dersom din oppsigelse sendes og behandles den 26. august vil det si at ditt medlemskap avsluttes siste dag i september.

Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje innen utløpet av den 10. måned. Oppsigelsen må skje skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet, per epost til post@condis.no eller ved oppmøte direkte på senteret. Ved oppmøte på senteret, mottar medlemmet kopi av oppsigelsen. Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Condis AS.

Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker (legeerklæring, flyttemelding etc.), ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i avtaleperioden må dokumenteres. Oppsigelse innenfor bindingstiden godkjennes ikke før dokumentasjon er mottatt.

Ved oppsigelse av medlemsavtalen før det har gått 6 måneder, må verdien av innmeldingstilbudet betales i sin helhet.

 

Condis treningssenter avslutter medlemskapet

Condis treningssenter forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet, dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Condis treningssenters interne retningslinjer:

 • Ved tyveri eller hærverk på senteret
 • Ikke oppfylt aldersgrense
 • Ubetalt medlemsavgift i 2 måneder eller mer
 • P.g.a. helsemessig tilstand kan ta skade av Condis treningssenters tilbud
 • På en eller annen måte opptrer mot Condis treningssenters interesser og formål
 • Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte
 • Overholder ikke trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte
 • Ved innslipp av personer som ikke er medlemmer

Personopplysninger

Medlemmet samtykker i at Condis treningssenter får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til personvernopplysningsloven, i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet at det kan få tilsendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra Condis treningssenter. Medlemmet kan reservere seg mot dette. Condis Lørenskog AS følger Datatilsynet sine direktiver og vil derfor slette personopplysninger 6 måneder etter avsluttet medlemskap, dersom alle betalinger er fullført.

Endring av medlemsvilkår

Condis treningssenter kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort. Slik oppsigelse gjelder bare vesentlige endringer.

Antidoping Norge

Condis treningssenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Condis treningssenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som Condis treningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. Condis treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Condis treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen. Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Condis treningssenter kan bli politianmeldt.

Condis har trivselsregler slik at alle skal ha en best mulig treningsopplevelse:

 • Registrering via i Booking på sal timer, samt online booking på vår nettside
 • Registrering av medlemskort ved ankomst
 • Respekter bruk av sko poser
 • Respekter kleskoden på våre treningssentre
 • Innesko skal brukes
 • Bruk av håndkle
 • Rydd og vask apparater etter bruk
 • Lås inn verdisaker i garderobeskap, Condis tar ikke ansvar for personlige eiendeler
 • Badetøy og håndkle skal brukes i vår sauna anlegg
 • Bruk mobilvett – filming og bildetaking av øvrige medlemmer vil være å anse som et vesentlig mislighold.